Posts Tagged ‘Seamus Blackley’

Xbox Founder Praises Horizon Zero Dawn, Says Shuhei Yoshida “Is the Man”

It took “balls” to stick by the game.