Posts Tagged ‘Shinobi Koi Utsutsu: Banka Aya Emaki’

Shinobi Koi Utsutsu PS4

Third Entry of Otome Series Shinobi, Koi Utsutsu Announced

This marks the series’ jump to PS4.