Posts Tagged ‘Naruto to Boruto’

Naruto to Boruto beta

Naruto to Boruto: Shinobi Striker Developer Details Improvements Based on Feedback

The developer is taking beta feedback seriously to improve the game for players.